urn:lsid:fishdb.sinica.edu.tw:catalogue:020_019
中文名
資料識別
urn:lsid:fishdb.sinica.edu.tw:catalogue:020_019
資料類型
資料類型
資料類型
形態特徵
體呈紡錘型,軀幹較粗大。頭甚平扁。尾基上下方各具一凹窪。吻短而鈍圓。眼略小,略呈橢圓形,瞬膜發達。前鼻瓣短呈三角形;無口鼻溝或觸鬚。口裂寬,深弧形,口閉時上下頜緊合,不露齒;上頜齒呈窄三角形,前側齒略外斜,往後則漸直立,邊緣光滑,無明顯的小齒尖;下頜齒更窄而尖直,邊緣光滑。噴水孔缺如。背鰭2個,背鰭間無隆脊,第一背鰭中大,起點在胸鰭內角後方,後緣凹入,上角鈍尖,下角尖突;第二背鰭中大,僅略小於第一背鰭,起點稍前於臀鰭起點,後緣深凹入,上角尖圓,下角尖突;胸鰭寬大型,鐮刀形,後緣凹入,外角鈍尖,內角鈍圓,鰭端伸達第一背鰭基底中部;尾鰭中長,尾椎軸上揚,下葉前部顯著三角形突出,中部低平延長,與後部間有一深缺刻,後部小三角形突出與上葉相連,尾端尖突,後緣凹入。體背側黃褐色;腹側白色。尾端上葉及下葉前部黑褐色;兩背鰭上部、胸鰭背面色暗。
棲所生態
棲息於沿岸潮間帶至水深92公尺的大陸棚或島棚區域。通常出現於淺水礁區、沙地潟湖、汙濁的紅樹林沼澤區等,一般皆在水表面活動,背鰭露出水面,緩慢游動,休息時會至底層水域。主要掠食硬骨魚類、其它鯊類或魟等。性兇猛,對人們有潛在性的危險。胎生,一胎可產下13-13尾幼鯊
漁業利用
主要以流刺網及延繩釣捕獲,經濟價值高。肉質佳,可加工成各種肉製品;鰭可做魚翅;皮厚可加工成皮革;肝可加工製成維他命及油;剩餘物製成魚粉。
地理分布
分佈於印度-太平洋區,西起紅海、非洲東岸,東至馬歇爾群島及大溪地,北至日本,南至澳洲。台灣南部海域有分佈。
負責人
資料修訂日期
來源
The Fish Database of Taiwan
來源
台灣魚類資料庫
語言
語言
文獻出處
FAO Species Catalogue, Vol.4 Sharks of the world
文獻出處
中國動物誌-圓口綱及軟骨魚綱(朱等, 2001)
文獻出處
臺灣魚類誌(沈等, 1993)