urn:lsid:fishdb.sinica.edu.tw:catalogue:020_015
中文名
資料識別
urn:lsid:fishdb.sinica.edu.tw:catalogue:020_015
資料類型
資料類型
資料類型
形態特徵
體呈紡錘型,軀幹頗粗壯。頭寬扁。尾基上下方各具一凹窪。吻端寬圓。眼圓,瞬膜發達。前鼻瓣窄而延長,呈乳頭狀;無口鼻溝或觸鬚。口裂寬,深弧形,口閉時上下頜緊合,不露齒;上頜齒寬扁三角形,邊緣具明顯鋸齒,齒尖外斜,外緣有一凹刻,凹刻下方具3-4小齒尖;下頜齒較窄而傾斜,邊緣略具鋸齒。噴水孔缺如。背鰭2個,背鰭間存在明顯的隆脊,第一背鰭寬大,起點與胸鰭內角相對,後緣凹入,上角鈍尖,下角尖突;第二背鰭小,起點在臀鰭起點之後,後緣入凹,後角尖突;胸鰭中大型,鐮刀形,後緣凹入,外角鈍尖,內角鈍圓,鰭端伸達第一背鰭基底後端;尾鰭寬長,尾椎軸上揚,下葉前部顯著三角形突出,中部低平延長,與後部間有一深缺刻,後部小三角形突出,尾端尖突。體背側灰褐色;腹側白色。第一背鰭和尾鰭上葉具黑色緣;第二背鰭上部、尾部下葉前端,胸鰭後端各具明顯的黑色斑塊;臀鰭和腹鰭前部暗褐色。
棲所生態
棲息於沿岸、近海的中小型鯊魚。幼鯊活動於沿岸,成魚則活動於外海。有遷移的習性以及垂直洄游習性,亦即白天活動於海床,而晚上活動為水表會。主要以魚類、頭足類、甲殼類為食。胎生,一胎可產下2-6尾幼鯊,剛出生之幼鯊體長可達50-60公分。
漁業利用
主要以流刺網及延繩釣捕獲,經濟價值高。肉質佳,可加工成各種肉製品;鰭可做魚翅;皮厚可加工成皮革;肝可加工製成維他命及油;剩餘物製成魚粉。
地理分布
分佈於印度-西太平洋區,西起紅海、非洲東岸,東至菲律賓,北至大陸,南至澳洲。台灣南部、西部、東北部及東部海域均有分佈。
負責人
資料修訂日期
來源
The Fish Database of Taiwan
來源
台灣魚類資料庫
語言
語言
文獻出處
FAO Species Catalogue, Vol.4 Sharks of the world
文獻出處
中國動物誌-圓口綱及軟骨魚綱(朱等, 2001)
文獻出處
臺灣魚類誌(沈等, 1993)